ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමි
2022-June

ලකළ පුළුලුකුලැ බඳ මිණි මෙවුල්ලා
සමග රන් සළඹ රැව් දී වෙවුල්ලා
වයන පදට තබමින් පද කමල්ලා
රඟන ළඳුන් බල රූ සිරි සියල්ලා

ඉතා ලස්සන වූ පළල් උකුළෙහි බඳිනා ලද මිනි මෙවුල්දම
සමඟ රන් සළඹ සොළවා නාද කරවා, වයන බෙර පදයට
අනුව පා පියුම් තබමින් නටන්නා වූ ළඳුන් ගේ සියළු රූ සපුව
බලන්න