ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමි
2022-April

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

අවට සුපිපි සපු දුනුකේ සළලාන
හඬන තැනින් තැන විලිකුළු කිරළාන
පැසී නැමි කරල් රත් හැල් සහළාන
වඩිනු මැනවි මහවෙල මැද වෙරළාන

උතුම් මිතුර, හාත්පස මනා සේ පිපුණු සපු
දුනුකේ සහ හොර ගස් ඇති වනයෙහි,
තැන තැන වලිකුකුළන් හා කිරළුන් නාද
කරන්නා වූ, රත්ඇල් වී කරල් පැසී නැමී
තිබෙන්නා වූ වෙරළාන මහවෙල මැදින්
යා ගන්න.