ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමි
2022-January

පැහැ සරණිය මිණි පැමිණිය කොත් අගට
බඳ කිකිණිය දද ගිහිණිය විමන් වට
නොව පැරණිය වන රමණිය විටින් විට
සැලළිහිණිය වදු කැළණිය පුරවරට

මැණික් වල කාන්ති කදම්භය කොත් මුදුනට
පැමිණ තිබෙන්නාවූ, විමානයන් වටා බැඳ තිබෙන
මිණි ගෙඩි ඇති, කොඩි වලින් ගහන වූ, කිසි
විටෙකත් පැරණි නොවී විටින් විට රමනිය
වන්නා වූ මනහර කැළණි නගරයට ඇතුල් වන්න.