ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලළිහිණි යේ සිත්ගත් කවි

සැලළිහිණි යේ සිත්ගත් කවි

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල නා හිමි
2021-October

රිවි තැවුලේ පිපි කමලේ විල් ගැවසි
මතකොවු ලේ තුරු වදලේ හඬන නිසි
වන සැවුලේ මඟ අසලේ පොර සැළසි
ගුරුබැවුලේ යව අවුලේ නොවී කිසි

සුර්ය තාපය වැටීමෙන් පිපුණු නෙලුම් මල් ඇති
විල්වලින් ගැවසුනා වූ සුදුසු වූ වදුල් වල මත් වූ
(තරුණ) කොවුලන් දෙපස හඬලන්නා වූ, වළි
කුකුළන් පොරට වැටී තිබෙන මාර්ගයෙහි
කරදරේ නොවැටී යා ගන්න.