ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සරු පොළොවට වැහි වැහැලා,

සරු පොළොවට වැහි වැහැලා,

චමින්ද ලියනගේ - බලංගොඩ
2023-June

සංහිඳ ළඟ රැඳිලා යදින යැදුම් නුඹයි මමයි
නිල් අහසට ඇහිලා බෙදන පැතුම් වැස්ස නැමෙයි
මල් වතු ඔය පිරිලා රඟන රැඟුම් නෙතද පිනයි
ගස් වැල් ළපලු ලලා . පුදන කුසුම් සුවඳ හමයි,

මිහිලිය සිරි සදලා යළයි මහයි තනන වෙලේ
වැව හනිකට පිරිලා වතුර බෙදයි පහළ ඇලේ
අග හිඟ කම් මැකිලා සිරිය සැදෙයි යළිත් පැලේ
සිත මිහිරක එතිලා පැතුම් පුරයි සිහින විලේ,

වැව ඉහලින් පෙනෙනා හේනෙ පැලට නැතත් ඇලුම්
කුරහන් කිරි වදිනා යායෙ දිගට රැකුම් බැලුම්
රෑ යම පැල් රකිනා සිතින් සිතට හැඟෙන හැඟුම්
බට ලීයෙන් නැගෙනා ස්වර හඬට නැගෙයි සුසුම්,

අස්වැනි පැහෙන කලේ සතුටක් විත් ළඟ ගාටයි
පූදින ගොයම් දිලේ රන් ගොයමත් හැඩ රෑටයි
නින්දක් නොනිදි වෙලේ දැන් දෙනෙතුත් රත් පාටයි
කලුවර ගලන පැලේ සඳ කිරණත් දුර ඈතයි,සරු පොළොවට වැහි වැහැලා,

සංහිඳ ළඟ රැඳිලා යදින යැදුම් නුඹයි මමයි
නිල් අහසට ඇහිලා බෙදන පැතුම් වැස්ස නැමෙයි
මල් වතු ඔය පිරිලා රඟන රැඟුම් නෙතද පිනයි
ගස් වැල් ළපලු ලලා . පුදන කුසුම් සුවඳ හමයි,

මිහිලිය සිරි සදලා යළයි මහයි තනන වෙලේ
වැව හනිකට පිරිලා වතුර බෙදයි පහළ ඇලේ
අග හිඟ කම් මැකිලා සිරිය සැදෙයි යළිත් පැලේ
සිත මිහිරක එතිලා පැතුම් පුරයි සිහින විලේ,

වැව ඉහලින් පෙනෙනා හේනෙ පැලට නැතත් ඇලුම්
කුරහන් කිරි වදිනා යායෙ දිගට රැකුම් බැලුම්
රෑ යම පැල් රකිනා සිතින් සිතට හැඟෙන හැඟුම්
බට ලීයෙන් නැගෙනා ස්වර හඬට නැගෙයි සුසුම්,

අස්වැනි පැහෙන කලේ සතුටක් විත් ළඟ ගාටයි
පූදින ගොයම් දිලේ රන් ගොයමත් හැඩ රෑටයි
නින්දක් නොනිදි වෙලේ දැන් දෙනෙතුත් රත් පාටයි
කලුවර ගලන පැලේ සඳ කිරණත් දුර ඈතයි,

බලංගොඩ