ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සමාජ ශාලාවෙහි රැයක්

සමාජ ශාලාවෙහි රැයක්

සුසී ජයසේකර
2023-February

නා නා විධ වස්‍ත්‍ර
නෙක නෙක විදුලි බුබුළු මතින්
දිලිසෙන රැයක්
මධු බඳුන් සලං හඬින්
ගැටෙන වරු තුනක්
අඟන රැඟුමින් ඔකඳව
ගත සිත පොබයන රැයක්
ප්‍රේමයට විල්ලුද පාවඩ
එළන මොහොතක සුවක්

බහු රූ කෝලම් රටා මවමින්
සංගීත කොත්තුවකට
නටත් බලවත්තු සහ බවලත්තු
මුදල් විසිකර රවුම් කැරකෙන
සල්ලාල රෑ කෙමක්
අවසන
පිහි ඇනුම් පාරවල් හත අටක්
මේස පුටු ගුවන්ගත වුණු හැඩක්
මුදලකට යට වුණා එදා රෑ
මිනිමැරුම් නඩු දෙකක්

2023.01.03