සඟවාගන්න රුව

වෛද්‍ය කමල් විතාරණ - ලන්ඩනය
වෛද්‍ය කමල් විතාරණ - ලන්ඩනය
2021-September

රුව ඇති මලක් බමරුන් නෙත ගැටුනාම
රොන් ගන්නට ඇදෙයි මල වෙත ඉඳුරාම
පියඹා ගියොත් උන් කාටත් නොකියාම
රුව කුමකටද නැහැ සුවදක් මල ගාව

රොන් ගන්නට ඇදෙන බමරුන් දුටුවාම
උන් නැගු ගුම් නදට රහසේ ඇලුනාම
සගවා නොගත හොත් රුව ඇගෙ නොපමාව
නොහඬා ඉන්න බැරිවෙයි රොන පිදුවාම