ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ශරත් සමය

ශරත් සමය

මාලිනී හෑගොඩ - USA
2023-November

කාලයේ තාලයට
හරි තතම හරියටම
වැයෙන ඒ රාවයට
හඬ නොදෙන කන් කුමට

කොළ පාට හංගන්න
රතු පාට අරගන්න
සුළං රැළි සිප ගන්න
බිම පහස විඳ ගන්න

පතන පත් ඇඳි තුරූ
මවන ඒ විසිතුරූ
දකින නෙත් පින් පිරූ
තවත් මොකටද බොරූ

පත් ඇඳුම් ගලවලා .
රතු පලස බිම එළා
තවත් ටික දවසකින්
ගස් ඉතින් තනිවෙලා

පලස මත ඇවිදිමී
අලස ගති දුර ලමී
අකුරු පොඩි අහුරමී
කවියකට අරගමී