ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වැදි වරුණ

වැදි වරුණ

මාවැලි කුමාරි කුලතුංග - මහනුවර
2021-May

එල්ලා ගහේ – ගෙන කොළ අත්තක් හොල්ලා
ඉල්ලා පිහිට නෑයකුනට වැඳපල්ලා
හොල්ලා දුන්න හයි හත්තිය බලපල්ලා
අල්ලා ඉව, දුවයි පළමුව  දඩ බල්ලා

දාලා ඊතලය දුනුදිය ගෙන  මානා
ගෝණා මරා කදබැඳගන්නට ඕනා
සාදා තලප දඩමස් හොද්දක්   ඒදා
කෑ දා සියලු  සාගිනි දුරුවෙයි සෝදා

උලමෙක් කෑගසයි වනයේ මහ රෑක
කිරි කොරහක් නටන්නට ලකුණකි ඒක
රැහැකට වින කටින්නට හැකිවෙද කාට
එකමුතුකමයි හයි හත්තිය හැමදාට

කාලා වියලි දඩ මස් මී පැණි ගාලා
බීලා රනවරා පොල්කට්ටේ  දාලා
නාලා දියවලෙන් මාළුත් බිලි බාලා
දෝළා මොටද බල මංගච්චන ලීලා

පැලේ පහණ දන්නේ බල කැකුණ තෙලේ
මැලේ ගිනි දුටොත් “බොටකඳයා”ද සැලේ
දළේ තරම පෙන්නා සඳ එළිය දිලේ
කොළේ මොටද ගහ දන්නා අයට කැලේ.