වස්සානය

නීතිඥ වසන්ත තෙන්නකෝන් - ලන්ඩනය
නීතිඥ වසන්ත තෙන්නකෝන් - ලන්ඩනය
2021-September

සිහිවෙයි මෙහෙණි සාසනයේ බිහිවීම
වස් වසනා වස්සානයෙ මුලදීම
මහියංගනෙන් එන සුළගත් ඇති තාම
පෙන්වන බිනර අසිරියෙ සිරි පෙරසේම