ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වචන පින්තාරු කරයි සිත්තම් දහසක්

වචන පින්තාරු කරයි සිත්තම් දහසක්

නීතීඥ වසන්ත තෙන්නකෝන් - ලන්ඩනය
2022-April

වචන කතාකරයි බිඟුන් සහ සියොතුන් ගැන
වණයි ජීවිතයේ මිශ්රාස්වාදය ගැන
සිත්තමක් කතාකලද වචන දහසක්
වචන පින්තාරු කරයි සිත්තම් දහසක්

Words can paint pictures

Words can tell of the bees and birds,
Describe life’s bitter-sweet mixtures;
A picture may speak a thousand words,
Words can paint a thousand pictures.

By Richard D’Cruze