ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලැබ කුමට ඉපැදුණි ද මිනිසත් බව,

ලැබ කුමට ඉපැදුණි ද මිනිසත් බව,

මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් - පානදුර
2023-January

ලැබ කුමට ඉපැදුණි ද මිනිසත් බව,

නිජ බිමට පලක් නැති උන් මේ ලොව ?

මිනිසුනට එ වැනි, පණ නල දුන් පව

මොන ලෙසට ගෙවනු හැකි වෙ ද උන් මව ?

දස අතට වෙමින් ණය ගැති තව තව

නිදහසට දැයෙහි වළ කැපෙනා බව

දන සිතට නොහැඟෙතොත් එහි ඇති රොව

දිනු රටට ලැබෙ ද හෙට කිසි හැඩ රුව ?

පිට රටට විකුණමින් සිරිලක් මව

අද දිනට ඇතොත් විනිමය හෙට නොව

එය සතුට විලස තැකු මිනිසුන් ගව

ඇති දැයට උරුම නියතයි යම ලොව …!

ඉගිලුමට ඇතොත් වැඩියෙන් ණය වුව

තුටු සිතට එතොත් එයමයි දැයෙ සොව

බුදු දමට දෙතොත් ඇස කණ මන මුව

තව ණයට ගතොත් එන හෙණ වෙයි ඉව ..!!

දිනු දැයට දෙමින් සිත වැඩ කළ බව

හද තුළට දැනෙනවුන් ගත ඇති ජව

නව ලොවට කියනු එ පවත් දී රැව

තම මවට එයයි දෙන උපහර කව …..!!!

2022 දෙසැම්බර් 27