ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යුධ ගිනි ඇවිලෙන ඝාසා තීරේ

යුධ ගිනි ඇවිලෙන ඝාසා තීරේ

මාක් ඇන්ටනි කුමාරගේ
2023-December

යුධ ගිනි ඇවිලෙන ඝාසා තීරේ
මළ මිනිසුන් ගේ රුධිරය බේරේ
මෙහි අවසානය නොව මෙම වාරේ
පවතින තෙක් හදවත් තුල වෛරේ
*