යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

මහනුවර ජනකවියා
මහනුවර ජනකවියා
2021-October

කාරණාව බුදුවෙනවා ලකුණු දැනේ
නෑර කටුව ආවා මම සරණ ගෙනේ
බාවනාව තොර නොකරමි සිතින් අනේ
මාලිගාව අඳුරුයි අද සුවාමිනේ