ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි

මහනුවර ජනකවියා
2021-May
පාළු වේය වැඩියෝතින් මෙ අප රට
සාලු සළු ද පැළඳී රන් කඩු  අතට
වේලු බුදු බවට බාදා නොකර මට
යාළු ඇමති අසු සරසා දියන් මට