ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මුල් ලියමන

මුල් ලියමන

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2023-August

දිසි සිළ ළබැඳි දිනයක කිමිදුණි නයන

රිසි සුව වැදුණු නදියක කැලතුණි නුවණ

සකි කිම මසිත තුළ ලියමනකී කෙවෙන

බැස සඳ දිගැස සවසක කවියෙන් නිවෙන

මනරම් මසිත තරු රූපෙක කලතවලා

කොතරම් මත් තතුත් තවරා රසමවලා

සිතුවම් මැවුව වත තරුවෙන් නම් කරලා

මසිතෙම මෙතුවක්ම මුල් ලියමන නවලා