මිනිස් ජීවිතය

රත්නපාල ගමගේ - ස්විට්සර්ලන්තය
රත්නපාල ගමගේ - ස්විට්සර්ලන්තය
2021-October

වැදි රජුගේ සිත ළඟ
දුක් සිහින මැවුනා
කොරෝනා නිසා
සොරබොර කඳුඵ පිරුණා
දොර දොර මිනී බෙර
මිනිසුන් හැමට කරදර
කොරෝනා උවදුර
රට හැමතැනම ජර මර
මැරෙනකම් බණ අහන
අහන බණ පිළිනොගෙන
කියන දේ නාහන
සිටිති ගල් පිළිම සේ මහදන
ආදා මරු කොරෝනා
දිවිය අස්ථිර බව දැනුනා
මග වැටි මිනිසුන් මැරුණා
ක්ෂණයකින් ඒ පුවත ඇසුනා

සුවඳ විලවුන් ගල්වා
සළුපිලි ඇඟ වටේ දවටා
මුහුණේ වත්සුණු තවරා
රඟති මරුවා එන තුරා
වැජබුනත් මේ පියවි ලොව
මැරුණු පසු ශතකට නොවටින
දෙයක් වේ නම් මේ ලොව
මිනිස් ජීවිතය නම් වේය එය