ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාලිනියේ

මාලිනියේ

පුෂ්පලතා කැකුළාවල
2023-December

කඩමණ්ඩියේ දොළ අයිනේ නුඹව පෙනී
අම්මා වරුන්ගේ ගුණ කඳ කියා දුනී
කෙවිලිය ඔබයි ලක් දෙරණට ඔටුණු තැනී
සැරදේ මාලිනිය නන්දා අපට දැනී

දිඹුලාගල.