ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාතෘකාවක් ?

මාතෘකාවක් ?

මන්දාර ලියනගේ - පර්ත් , ඔස්ට්‍රේලියාව
2023-August

වතුසුද්ද වත්සුනු
මතුවෙද්ද දියබත් වුනු
බඹරෙක්ද මත් වුනු
කුලුනක්ද දික් වුනු
පුලුටක්ද කෙහෙරැල්ලෙ පැටලුනු
මෙහෙ වැල්ලෙ වැළලුනු
උණ්ඩයක් රත් වුනු
නියඟලා මල් වුනු
හදවත්ද තෙත් වුනු