ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මම ඔබ දතිමි මම ඔබ දකිමි

මම ඔබ දතිමි මම ඔබ දකිමි

කෝ ආනන්ද - පැරීසිය
2023-July