ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මනස්තාප…!!

මනස්තාප…!!

ලලනී ගීකියනගේ - රත්නපුර
2022-September

පිනි පොද වැටෙන දිය බිඳිතක සිහිලසක…!
මොර සූරන මහා වැස්සක හිරිකඩක…!
වැහි පිරිතක පහස ලද පැන් කෙන්ඩියක..!
සළු පිළි ඇන්දුවා සරසා අගු පිලක……..!,

යටි හිත හිරි වැටී කඳුලින් නෙත පිරුනා…!
ඇති පමණටම සේදී කම්මුල් තෙමුනා…!
ඉටි මලකට බඹර සර විහිදී තිබුනා….!
කඩුපුල් මලට රෑ තුන්යම සිත රිදුනා…!

ගව් සිය ගව් දුරක ගෙව් දෙපයම රිදුනා..!
තුන් තිස්පැයේ නිදිවරමින් නෙත තෙමුනා…!
සීතල රැයක උණුහුම උදුරා හමනා…..!.
නිල් විල් තෙරක ඉම මදනල රළ බිඳිනා …!

2022.08.20