ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මට ඕන වෙනසක්

මට ඕන වෙනසක්

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2023-November

මට ඕන වෙනසක්
හදවතට දැනෙන වෙනසක්

එහෙම කිව්වම වරද්දගන්න එපා
ආදරය ගැන එහෙම නොවෙයි

මට ඕන වෙනසක්
ඔබටත් දැනෙන වෙනසක්
වරද්දගන්න එපා
විවාහය ගැන එහෙම නොවෙයි

මට ඕන වෙනසක්
ඔබටත්, මටත්, රටටත් දැනෙන වෙනසක්