ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මගෑරී ගියාදෙන්

මගෑරී ගියාදෙන්

නුවන්තිකා එදිරිසිංහ - රාජගිරිය
2022-March

සසර දුර දිගු ගමන
යනෙන කල යනෙන අය
නෙක නෙක වූ වේගයෙන්
සිය ගමන දුර ගෙවත්

යනෙන’තර එකම මග
සම සමව වේගවත්
හෝ සමව සෙමි සෙමින්
අදෙන්නන් සගයන්ය ඒ ගමන්

පසුපසින් හැඹවීම්
හෝ එනතුරු නැවතීම්
කිසිවක්ම යුතු නොවේ
මගෑරී ගියාදෙන්
මගෑරෙන ඒ බැඳුම්