බවෙන් බවේ බැඳුනාදෝ

සපුමල් බන්ඩාර - එංගලන්තය
සපුමල් බන්ඩාර - එංගලන්තය
2021-September

අහසසේ දුර
පොලොවසේ බර
දරාගෙන ඔබ මාහා බැඳුනාදෝ

සිහින මාලිගා
කුමර කුමරියෝ
අතැර දමා ඔබ මාහා බැඳුනාදෝ

ගතින් ගත බැඳී
සිතින් සිත සිතී
යඳම් බිඳලමින් මාහා බැඳුනාදෝ

භවෙන් භවේ ඔබ
පැමින නොපෙනුනේ
උනුහුම ගෙනයලි මාහා බැඳෙනෙටදෝ