ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොඩිනමගේ සන්තාපය

පොඩිනමගේ සන්තාපය

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2022-April

පොඩිනමගේ සන්තාපය
ලොකු හාමුදුරුවෝ
දවසට දහ දොළොස් වතාවක්
බුලත්, පුවක්, හුණු, දුංකොළ
එකට අනා, කට පුරවා
රස කර කර හප හපා
කාර කාරා උගුර හාරා
කෙළ ගසයි පඩික්කමට
අන්තිමට කටේ ඉතුරුවෙන ලොකු හපයත්
ඒකට ම.
………….. …….. ……
මටනෙ ඒක අස්කරන්ඩ වෙන්නෙ
ජයතිලක කම්මැල්ලවීර

16 – 02 – 2022