ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පෙර පින් ඇති කෙනෙකි අපෙ මහ ඇදුරු සුනිල්

පෙර පින් ඇති කෙනෙකි අපෙ මහ ඇදුරු සුනිල්

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2023-July