පෙම් කවක්

රොඩ්නි විදානපතිරණ
රොඩ්නි විදානපතිරණ
2021-April

නැති බැරි කමෙන්
ප්‍රේමය වියැකී ගිය
කතරක හෙම්බත්ව
දිය පොදක් අයදින
අරගල කරන
වැඩ බිමක
මට පෙම් කවක්
ලිවිය හැකිද?
සඳරැස් ගලන
වන අරණක
චමත්කාරය නොව
වන අලියෙකු විත්
කොයි වෙලේ
පහර දේ දැයි
සිතන විට
මට පෙම් කවක්
ලිවිය හැකි ද?