ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පියඹා ගොසින් යෞවනය – යලි නොඑනා ලෙසින්

පියඹා ගොසින් යෞවනය – යලි නොඑනා ලෙසින්

ශාන්ත සේනාධීර - එක්සත් රාජධානිය
2021-January

පියඹා ගොසින් යෞවනය – යලි නොඑනා ලෙසින්
වියපත් වූ අපෙ යෞවනය -මැකිලා ගොසින් -නොඑනා ලෙසින්
සිඳී ගිය දිය පාර සේ වෙරළේ – වියැකී ගොසින් – නොතිබූ ලෙසින්

නිල අහස් තලේ පැයු දේදුන්නක් සේ බැබලී
කළු වළා ඇවිත් එය කැ ඳවා ගොසින් අප සැමටත් හොරෙන්
කැඳවා ගොසින් – යලි නොතිබූ ලෙසින්

පෙති ගිලිහ ගිය මලක් සේ – හිඳි ගිය විල් තෙරක් සේ
නෙතඟ රැඳී කඳූලැළිවගේ – තණ අගරැඳී පිනිබිඳු වගෙ
වියැකී ගොසින් – යලි නොතිබූ ලෙසින්

කාලයේ වැලි තලාවෙන් වැසී ගිය මුදු අපෙ ඒ යෞවනේ
කී වද නොකීවද හඬ ගා – ඇසෙන්නට ලොවට
පියඹා ගොසින් යෞවනය අපෙ – යලි නොඑනනා ලෙසින්
පියඹා ගොසින්- එය යලි නොඑනනා ලෙසින්…………

30-12-2020