ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පැතුමන්

පැතුමන්

ආචාර්ය මංජුලා දිල්කුෂි සිල්වා - High Wycombe - UK
2023-June

දිනෙක පසුගිය හිරුත් ඇරඹිය බක් මහේ හරි ජයට සැරසී
නැවුම් සිතුවිලි එකට ගොනුකොට අපි සැවොම ඇත එයට එක්වී
බතක් නොයිදුනු සෑම නිවසට එවමි සුළඟක් කිරට මුසුවී
ලැබේවා දිරි ඉන්න සැවොටම බිඳුණු පැතුමන් ලඟදි නොවැටී