ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ප්‍රේමය නම් ….

ප්‍රේමය නම් ….

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2023-October

හෙමින් ඇවිදින්

කනට කොදුරා

රහස් තෙපලීමකිය ප්‍රේමය

හඩන නෙතු ලග

තනි මකන්නට

ලගට විත් සැනසීමකිය ප්‍රේමය

උරණ වූවද

දොසක් නොසිතා

යලිත් පැමිනීමකිය ප්‍රේමය

දුරස් වන්නට

හේතු තිබුනද

දුරස් නොවනා බවය ප්‍රේමය

බසක් නොදොඩා

විසල් පපුවට

තුරුළු කර ගැනුමකිය ප්‍රේමය

සසර හුරු වුව
අතරමගදී

තනිනොකර සිටිනා එකය ප්‍රේමය

අතින් අල්ලා

හිතින් අත හැර

නොයන එකමය සැබෑ ප්‍රේමය ….