ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ප්‍රේමයේ සරදම්

ප්‍රේමයේ සරදම්

කෝ. ආනන්ද
2021-February

බස් නැවතුමේ දී හමුවූ අදිසි ප්‍රේමය – පුවතක්

ඉර දෙස බැලිමි දැවි දැවි දැවෙන ප්‍රේමය
පුරහඳ බැලිමි දිලි දිලි නිවෙන ප්‍රේමය
පරසක්වල බැලිමි ගිලි ගිලි ගැහෙන ප්‍රේමය
වෙරළත් බැලිමි හැපි හැපි පොළොවෙ ප්‍රේමය

ප්‍රේමය සොය සොයා බසයක යන පෙමින
ප්‍රේමය පතා ගොත ගොත කතා අපමණ
ප්‍රේමය තරම දැන දැන හද ගොජ දමන
ප්‍රේමය අතුරුදන් සේසත ඇස් බමන

මගදි හමුවූ ප්‍රේමය හීනයක්මය
පෙරදි හැරපු ප්‍රේමය සාගරේමය
වැරදි කරපු ප්‍රේමය කළුවරේමය
පැරදි පසුව ප්‍රේමය නම් තිත්තමය

ප්‍රේමය සුන්දරය නිර්මලම ප්‍රේමය
ප්‍රේමය සෝමුසුය බියමුසුය ප්‍රේමය
ප්‍රේමය විරහ ගීයක් වුවද ප්‍රේමය
ප්‍රේමය සනාතනමය නොහිම් ප්‍රේමය