ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පස්සෙම සීට්

පස්සෙම සීට්

රන්ජන ආරියරත්න
2023-November

මගහැරල දහක් ඇස්
කම්මුලක් කෙනිත්තූ

පෙම් මුල්ලක දැනුත් ඇති
හූල්ලන මිනිස්සූ