ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පනාපුත්‍ර කුහුඹුපැණි ……

පනාපුත්‍ර කුහුඹුපැණි ……

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ - මිසිසාගා - කැනඩාව
2022-September

පනාපුත්‍ර කුහුඹුපැණි ……

නෙයිනගෙ සූදුවේ හැඩ වැඩ කවි කොළුවා
බව දුක තුලින් ජීවිතයේ දුක දුටුවා
නෙක නෙක රැඟුම් තුල තිරයේ රුව පෙන්වා
හැමදා අපට අළුතින් කවියක් කිව්වා

මහ සිංහලේ ඉතිහාසය ගැන හොයලා
රට දැය අවදි කර දැනුමින් සරි කරලා
නීරස විෂය ඇතුලේ අප හිත හදලා
විස්මන් රැසක් මතකයේ හංගා තියලා

මහවැලි , කළු ගඟේ උල්පත් වෙත නැඟලා
ගංගා දිගේ ජන හද මන පොබ කරලා
සලන්හතේ ලෙසතෝ බිම් කඩ හොයලා
සිංහල බසින් ගමනක් යන හැටි කියලා

කර ඇති වැඩ රැසයි, එමටයි කරන්නට
දැනුම නොදී බෑ ඔබ හට නිදන්නට
කලක පටන් එක්කල පැස බෙදන්නට
ගිලනින් නැගිට එනු මැන අප බලන්නට

05.08.2022