ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොරත – රත

නොරත – රත

වෛද්‍ය වරුණ ජයසිංහ - එක්සත් රාජධානිය
2022-April

ඇතුලත තෙත,
එ නිසා ම ඇවිලෙත,
තමන් දැවෙත, අනුන් ද දවත
ගිනිහුල ය ඔබ

ලාවා පුරාගෙන
ඔහේ සිටිනා ඔරවාගෙන
හිම වැස්මක් ද පළඳින
යමහල ය මම