ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොදුටු පෙම

නොදුටු පෙම

කනිල් මතුරට
2023-October

මල්සුවදට ඇදුනු බබරුන් සේරම ගියදාට
සුවද නැතත් එක්බබරෙකු තාමත් ඔබගාව
දැවටෙනු රිසින් මල්අත්තෙම කොනක වසා
සුසුම් හෙලමි බබරුන් කල විපත සිතා

මැලවුනු මලට පනදි රුකගනු රිසියෙන්
හදපැන් පොදක් ඉස්සේ සෙනෙහස පිරි හදින්
හැම බබරෙකුම එකසේ සැලකුමට ගෙන
පැන්බිදු බිමහෙලුවේ නෙලුම් පතක් ලෙසින්

මැලවුනු මලක් පිනිබින්දක් වැටුනු සැනින්
ඇයි ඔබ නාවේ මල්පෙති විහිදා සැනෙකින්
යම්මතු දිනක මා පැ සෙනෙහේ වැටහුනොතින්
එදිනත් ඉසිම් සෙනෙහස් පැන් පෙරසේම