ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නුඹ

නුඹ

පියුමාල් සමරතුංග
2021-October

යුත් උවන් ලිය සදිසි සුපිපුන…..තඹර
ගත් නුවන් යුග ලෙසිනි පියඹන…..බමර
රත් ලවන් ඇති නා දල්ල පරදන…..අදර
සත් රුවන් ලෙද සිත කරවන…..නතර

නෙත් කැල්මෙන් යුතු මිහිරි…..ප්‍රහාසය
රතඳර වේ සම පිපුනු…..පලාසය
සිහිනිඟ පැද්දෙන සොඳුරු…..විලාසය
රැය දිගු කරවයි සිහින…..පරාසය

ඝන නිල් වරලස ගලන…..සොභාවේ
සුළඟේ රඟ දෙන කියඹු…..ලතාවේ
සේ හස සක්මන් කරන…..රටාවේ
සිදඟන වේ මැයි නෙතද…..මුලාවේ

පුන් සිසි විලස ඝනඳුරු නසනා…..එළිය
අම රස සදිසි රස ගෙනෙනා…..විලිය
හද විල පුරා අමදය දෙවනා…..දැලිය
නිදි සුව නොදී හිත සරනා…..අලිය

කොඳ මල් සැඟවෙනා රූ සිරි පිරි…..එළලී
රෑන කිතුල් මල් සේ කෙහෙ යුත්…..ගඟුලී
දුටු කල පාන ලෙද හස දුන්…..සැලලී
ඉරු මල් සදිසි කල මැන ලෝකය…..කලෙලී