ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නුඹ බර නෑ ලයට….

නුඹ බර නෑ ලයට….

සිසිර කුමාර කොග්ගලහේවා
2023-August

ඉඳහිට ඇවිල්ලා ඇසි දිසි
මානයට
පාවඩ එල්ලන්නේ කිම යලි
හීනයට
ජීවන ගීතෙ වැයෙනා හිමි
තාලයට
යායුතු ගමන යන්නෙමි මගෙ
වේගයට

හිත දුර අරන් එකමත් එක
කාලයක
මං ඇහුරුවා හසරක් නැති
රෑ යමක
අඳුණක දැවටි මධුබිගු පිරි
මාවතක
නුඹ හැංගුනා හරසුන් නැති ලෝකයක

අදටත් දොසක් නොකියා සිදුවූ
දෙයට
පෙර විපරමින් පසුවෙමි තරහක්
කුමට
ඇත්නම් ලතෙත් බිඳුවක් තව හිතෙ තෙතට
පෙර මෙන් ලංවෙයන් නුඹ බර නෑ
ලයට