ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිවනද ඔබ ය

නිවනද ඔබ ය

කසුන් ලක්ප්‍රිය
2023-October

මා නිවපු මා නිවුනු
මා දැවුනු එකම තැන ඔබ ය
මේ මිහිපිට මා දුටු
එකම නිවනද ඔබ ය