නිර්වාන මග

වෛද්‍ය කමල් විතාරණ - ලන්ඩනය
වෛද්‍ය කමල් විතාරණ - ලන්ඩනය
2021-October

එකත්පස්ව බුදුරුව ලග සිටින්නේ
මලක් නෙලා පැන් දෝතක් ඉසින්නේ
හඩින් බුදුන් ගුණ ගයමින් වඳින්නේ
නිවන් දොරෙහි හරි අගුලද අරින්නේ

නිවනට යන්න නම් බුදුබන අසන්නේ
කෙලෙසුන් මුලින් උදුරන්නයි තියෙන්නේ
ඇල්මෙහි ගැටීමෙහි නැත්නම් බැඳෙන්නේ
මජ්ජිම ප්‍රතිපදාවයි නුඹ වඩන්නේ

සතුටෙහි ඇයිද ඔය තරමට ඇලෙන්නේ
තරහෙහි ඇයිද ගිනිගෙන ඔය දැවෙන්නේ
මැදිහත් සිතින් ඇයි සිහියෙන් නොඉන්නේ
අරිය අට මගෙයි පියවර මනින්නේ