ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිදහස් පැතුම

නිදහස් පැතුම

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2023-February

කටවල් බඳින පොටවල් නිදහස් කරමු
අටවන උගුල් ගලවා නිදහස් කරමු
වැටවල් නො ගහ නිදහසෙ එහෙ මෙහෙ දුවමු
රට දැය සමය ලොව බබලන්නට හරිමු