ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නැවතිලා ඉමුද එක මොහොතක්….

නැවතිලා ඉමුද එක මොහොතක්….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ - මිසිසාගා - කැනඩාව
2024-March

මල් පිපෙන්නේ නැතිනම් , කොයිද මේ හැටි සිරියක්

හිම වැටෙන්නේ නැතිනම් , කොයිද මේ හැටි සිසිලක්

ඇහැ කොනින් බලනට බැරිනම්

කිම දකින්නේ හැඩයක්

හැඩය අරුමැසි වෙනසක්

සරු පසක් හිමි නැතිනම් , කිම හැදෙන්නේ පල වැල්

හිරු එළිය දැක නැතිනම්, කිම දිලෙන්නේ දල්ලක්

රැය විදින්නට බැරිනම්

කිම දකින්නේ තරුමල්

රටාවකි ඒ වියමන්

හැඩ මවන්නට බැරිනම් , හැඩවේද හඳ මෙතරම්

තනි රකින්නට බැරිනම් , හිත බැදේවිද මෙතරම්

එසිත රඳනට බැරිනම් ,

සතුට දෙනවද පහසක්

ලබැදි සුවයක හැඩයක්

ඉවසලා ඉන්නට බැරිනම් , විසිරේද හැගුමන් මෙතරම්

කලබලය අඩු නැත්නම් , පෙනේවිද සිරි මෙතරම්

හති හලා දුවන මේ ලෝකෙන්

නැවතෙමුද අනේ අපි පොඩ්ඩක්

නැවතිලා ඉමුද එක මොහොතක්