ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුවනී…

දුවනී…

සුදර්මා වීරක්කොඩි
2023-October

නුඹ ගහක් වෙයන් දියනී
මුල් පොලවෙ ඉදන් පැමිනී
නොව වැලක් වෙලා වෙලුනී
තව පිහිටක යන සරණී

නුඹ ලිදක් වෙයන් දියනී
උල්පත් නොසිදෙන කරුණී
නුඹ ගගක් නොවී ගලනී
හැකි පවස සංසිදුවනී

නුඹ අහස වෙයන් දුවනී
නොව සදද කලක නොපෙනී
නොව එලිය දරන ඉරවී
හද,ඉරුද,තරුද දරනී

නුඹ නැවක් වෙයනි දුවනී
මහ සෙනග,බඩුද රැගෙනී
දුම්රියද, යාන ගෙනෙනී
මහ සයුර කළඹවමිනී

නුඹ ලියුමක් වෙනු දුවනී
හැම පරපුරටම ගැලපී
ආලයම අරන් යන්නී
ලොව සතුට ලියා දෙන්නී