ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දිසාපාමොක් ඔබය – මෙසිරි ලක “සුනිල මල” .

දිසාපාමොක් ඔබය – මෙසිරි ලක “සුනිල මල” .

ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායක
2023-July