ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දිර්ග

දිර්ග

නාලක ගම්මැද්දේගෙදර
2024-February

දිර්ග ආදර සන්වාද
දිර්ග ආදර සංචාර
දිර්ග හාදුවරැසා මැද
දිර්ග කලක් පෙම්න් වෙලි සිටි චන්නකින්නරාවි
දිර්ග නොක්කාඩු
දිර්ග ඇනුම් බැනුම්
දිර්ග නිහැඩියා නිමකර
දිර්ග දුම්රැලි මැද බොදවිගියා
දිර්ග කල්පනා
දිර්ග සුසුම් ඉතිරිකර.

නාලක ගම්මැද්දේගෙදර