ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දියගොස දොස් සුන් කර…..!

දියගොස දොස් සුන් කර…..!

ලලනී ගීකියනගේ - රත්නපුර
2021-August

ගෙත්තම් කල පෙම ,ආදරයෙන් තුමු , මනමත්
කර සතුටින්…..!
සිත්තම් ඇඳි ලෙද, රූ අලවා, දියගොස දොස්,
සුන් කරමින්…..!
වත්තම් කරදුන් ,සොඳුරු සිරින්පිරි ‘පන්සැරලිය’ වඩිමින්….!
පින්කම් සරුවිය ,යෙහෙන් නිමාකර ,සිත සොඳ කරුණාවෙන්…..!

සැපතොස වඩවන ,සැරසිලි නොමවන, බස් අසමින් පෙර මෙන් සොඳවා…..!
තිරසර සිත් ඇති, තරකර දෙසිතම ,පෙම්බර සිත් සතොසින් නලවා….!
මායම් පිරියත ,නිති රැවටිලි කර ,මිලිනව ගිය පැතුමින් පුරවා….!
සව් බරණින් සැරසීගත්, දෙව් රුව, ‘අදිසි රුවකි’ රැය නිදි වැරුවා….!

සදා විමන් දොර , සුදුවැලිපිට රැඳි මගෙහි , සුමුදු පිවිතුර බන්ඳා….!
පුදා මලින් හද , පුදසුන සරසා, පර මල් මලසුන බිම රන්ඳා…….!
යොදා සිනිදු තිර, වැසූ දෙවොල් දොර ,වසා දමා එළිපිට කැන්දා….!
මෙදා සිතින් කල , ‘අකුසල් වැපුරුම ‘, අස්වනු ගොඩ නොගෙනම සින්දා…..!

2021.07.09.