ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දැල්වූ සදහම්

දැල්වූ සදහම්

බණ්ඩාරගම මොනිකා නානායක්කාර
2021-October

හා………..හා….
හ්ම් ………. හ්ම්….

දැල්වූ සදහම් අම මිණි පහනින්
බිඳ ගණඳුර ලෝකේ
වදිනෙමි පා යුග සණරාමර හිමි
ගෙන දුන් ආලෝකේ //

හා ………..හා…
හ්ම්……….හ්ම්….

වඳිමි බුදු පියේ සිරිපා අභියස
බැතිනි කුසුම් හද මලිනි පුදා //
සම්මා සම්බුදු හිමිසඳුනේ ඔබ
පමණයි සසරේ දුකට වෙදා

හා …………හා….
හ්ම් ……….හ්ම්….

දැවෙන කතර මත මෙන් හිම කඳුමත
ගමන් වැඩිය මෙත් පා සමසේ //
හිමියනි ඔබගේ මහ කරුණාවට
හිරු දුටු පිණි මෙන් දුක දුරුවේ

හා…………. හා….
හ්ම් ………..හ්ම්….

දැල්වූ සදහම් අම මිණි පහනින්
බිඳ ගනඳුර ලෝකේ
වඳිනෙමි පා යුග සණරාමර හිමි
ගෙන දුන් ආලෝකේ ….//