දළදා පෙරහැර

මහාචාර්ය උදය ප්‍රශාන්ත මැද්දේගම
මහාචාර්ය උදය ප්‍රශාන්ත මැද්දේගම
2021-September

පෙරහැර පටන්ගෙනලු
මේ වසරෙත්
කලකට පෙර
ආසා වෙන් බැලූ පෙරහැර
බලන්නට නොසිතෙයි දැන්
යදමින් කැපුණු තුවාල
ඉදිමුණු පා
ඔසවමින් වේදනාවෙන්
හෙණ්ඩුවේ යඋලින් අනිද්දී
පන්දම් සැරට දෑසින් කඳලු ගලද්දී
ඇදෙන අලි ඇතුන් ගෙන්
කෙසේ නම් ලැබියැකි ද සතුටක්
සියගණ න් නැට්ටුවෝ
දින ගණනක් මහරෑ
උඩපනින්නේ
ඉටුකරන්න ද රාජකාරිය
මෙවන් පෙරහැරක්
බුදු පුදක් වන්නේ කෙසේ ද
බුදුන් මෙය අනුමත කරාවිද
පින් ලැබෙන්නේ කෙසේ ද?
සතුන් ට
මිනි සුන්ට වද හිංසා දී
කිසිදා සතෙකු පිට නොගිය
බුදුන්ගේ ධාතු
ඇතු පිටේ වඩීදෝ
සාදු කියන්නේ කෙසේ ද?
මෙය නම් සංස්කෘතිය
මට එපා ඒ සංස්කෘතිය
මෙය නම් ආගම
මට එපා ඒ ආගම