ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තුන් හෙළයටම එරබදුමල් පිපීයන්

තුන් හෙළයටම එරබදුමල් පිපීයන්

ඩී.කේ.හෂාන් සම්පත් සමනලවත්ත
2024-April

සිව් මන්සලෙන් හොඳ හිත් මුණ ගැසීයන්
පින්කම් බොහෝ තුන් සිත පිළිසිඳීයන්
අටු කොටු බතින් බුලතින් පිරි වැරීයන්
තුන් හෙළයටම එර බදු මල් පිපීයන්

පිරි මුව කමල සිනහව මල් ලෙස බැද්දේ
හරි හරියට ඇසෙයි කෝකිල ගී සද්දේ
කිරි පැණියෙන් ඉතිරි සාමය හඬ මැද්දේ
සිරි සුභ මංගලම් සිංහල අවුරුද්දේ

වටහාගෙන සසර සරන භව මඟ ගැන අතිර
දුක් දොම්නස නසා ලැබිය යුතුයි සුවය සතිර
සාමය සමඟිය දස අත හැම හිතකම පැතිර
අවුරුදු සිරි පැතිරේවා කිරි පැනියෙන් ඉතිර