ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

චිරං ජයතු ආරියරත් සුනිලුනි මහ ඇදුරූ

චිරං ජයතු ආරියරත් සුනිලුනි මහ ඇදුරූ

නිමල් අබේසිංහ - කඳාන
2023-July