ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

චිත්‍ර රචනය

චිත්‍ර රචනය

ආචාර්ය ඥානතිලක හේවාගමගේ - ඕස්ට්‍රේලියාව
2021-December

රචනාවකට ලද පැවරුම නොරිස්සේ
නවතම අදහසක් සිත යට ඇවිස්සේ
තාලවර්ගයම ගැන දුක පිවිස්සේ
අකුරු චිත්‍ර මාරුවකට ගිවිස්සේ

චිත්‍රය මැද වැනේ පොල් ගස උසස්සේ
කිති කැවි කැවී තල් පුවක් ද හිනැස්සේ
ලකුණු අඩුව මා සියොළඟ පිලිස්සේ
මුහුණ රතුවු ගුරුතුමි කට විලිස්සේ

ගෙය අයිනෙම ගස් මායිම තිගැස්සේ
දඬුලේනුන්ද පැන විත් අතු අගිස්සේ
කඩන කඩන ගෙඩි වැදුනා පියස්සේ
මීහරකුන්ද තප්පුලමින් හිනැස්සේ

පුවක් වල්ල අසතුටු වී කිවිස්සේ
තල් මණ්ඩියත් නපුරුවෙලා මහත්සේ
බඩ තඩිස්සි හරකුන් දැක නුරුස්සේ
පැලගෙඩි පෙළ ගඟ පාවෙයි දුකක් සේ

පිටවී මෝය කට අතරින් රහස්සේ
රජ පොල් ගස් ලෙසින් ඉපදී මිරිස්සේ
ගඟෙන් වතුර බී වැඩිලා නිවැස්සේ
මුහුදට ආවඩනු බල අද උසස්සේ